Over ons
Rosman heeft affiniteit met het christelijke geloof. Een groot deel van zijn patiëntenpopulatie heeft een christelijke levensovertuiging.
De behandeling vindt plaats volgens de gangbare werkwijze en richtlijnen in de GGZ.
Hoewel er tijdens consulten zeker gelegenheid bestaat tot bespreken van religieuze en existentiële vragen, is er dus geen sprake van een speciale ‘christelijke’ therapie.

Klachtenregeling
Indien u klachten heeft, kunt u die het beste eerst met Rosman zelf bespreken.
Wanneer de klachten niet naar tevredenheid worden besproken, kunt u contact opnemen met de klachtenfunctionaris. Hiervoor maakt Rosman gebruik van de regeling van de beroepsvereniging, de NVvP. U kunt de klachtenfunctionaris bereiken door een e-mail te sturen naar klachtenfunctionaris@nvvp.net.
Vermeldt u in de mail in ieder geval ook uw telefoonnummer, zodat de klachtenfunctionaris contact met u kan opnemen voor een gesprek.
Wordt uw klacht, ook met bemiddeling van de klachtenfunctionaris, niet of onvoldoende opgelost, dan kunt u de klacht voorleggen aan een onafhankelijke geschillencommissie, die een bindende uitspraak doet.
Hiervoor is Rosman aangesloten bij de Geschillencommissie Vrijgevestigde ggz-praktijken in Den Haag (adres: Postbus 90600, 2509 LP Den Haag)

Privacy reglement

Algemeen
Per 25 mei 2018 is een nieuwe wet van toepassing, namelijk de AVG (Algemene verordening gegevensbescherming) ter bescherming van privacy van persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten.

Naast deze algemene wet gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder andere vermeld in de Wet geneeskundige behandelingsovereen-komst (WGBO).  

Dit privacyreglement is bedoeld om u te informeren over uw rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG en de WGBO.

Praktijk Rosman en uw persoonsgegevens.
Als u zich bij ons aanmeldt voor een intake of behandeling, vragen wij u om persoonsgegevens, zoals uw naam, geboortedatum, adres, BSN en verzekeringsgegevens. Deze informatie is nodig om u medisch goed te kunnen behandelen en om de behandeling financieel af te handelen. Bij persoonsgegevens gaat het om alle informatie die herleidbaar is tot een persoon. Het verzamelen, bewaren en gebruiken van deze gegevens noemen we het ‘verwerken’ van persoonsgegevens.

Plichten van praktijk Rosman
Praktijk Rosman is volgens de AVG  verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens die in de praktijk plaatsvindt. Aan de plichten die daaruit voortkomen, voldoet de praktijk als volgt:
- Uw gegevens worden voor de volgende specifieke doeleinden verzameld:
   - zorgverlening
   - doelmatig beheer
- Er vindt in beginsel geen verwerking plaats voor andere doeleinden.
- Alle medewerkers binnen praktijk Rosman hebben zich verplicht om vertrouwelijk om te gaan met uw persoonsgegevens.
- Uw persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegde toegang.
- Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor goede zorgverlening. Voor medische gegevens geldt op dit moment een bewaarplicht van 20 jaar (vanaf het laatste behandelcontact).

Uw rechten als betrokkene
U heeft als patiënt de volgende rechten:
- Het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden.
- Het recht op inzage en afschrift van die gegevens (voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad).
- Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn.
- Het recht om (gedeeltelijke) vernietiging van uw medische gegevens te vragen. Hieraan kan alleen tegemoet worden gekomen als de gegevens niet op grond van een andere wettelijke regeling bewaard moeten blijven.
- Het recht op het toevoegen van een eigen verklaring (van medische aard) aan uw dossier.
- Het recht om u in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten.
Als u gebruik wilt maken van uw rechten, dan kunt u dit mondeling of schriftelijk kenbaar maken aan praktijk Rosman. Uw belangen kunnen ook behartigd worden door een vertegenwoordiger (zoals een schriftelijk gemachtigde, of uw curator of mentor).

 

       Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden 
       De medewerkers van praktijk Rosman hebben de verplichting vertrouwelijk 
       met uw persoonsgegevens om te gaan. Voor het aanvragen en verstrekken
       van uw persoonsgegevens aan derden is uw toestemming nodig.  
       Op deze regel bestaan echter enkele uitzonderingen. Op grond van een 
       wettelijk voorschrift kan de zwijgplicht van de zorgverlener doorbroken       
       worden, maar ook wanneer gevreesd moet worden voor een ernstig       
       gevaar voor uw gezondheid of die van een derde.

 

Uitwisseling gegevens
Tijdens de intakeprocedure worden, indien van toepassing, eerdere GGZ behandelgegevens opgevraagd. Dit gebeurt schriftelijk, met uw handtekening voor toestemming.
Uw persoonsgegevens worden gedeeld met uw apotheek, die een recept verwerkt en daarvoor gegevens verstrekt krijgt van de psychiater.
Ook kunnen er medische gegevens gedeeld worden met andere medisch specialisten waar u in behandeling bent (geweest). Dit gebeurt uitsluitend met uw (mondelinge of schriftelijke) toestemming.

Vraag of klacht
Heeft u een vraag of een klacht? Bijvoorbeeld over met wie wij gegevens delen of onze omgang met uw medische gegevens? Dan gaat de psychiater hierover graag met u in gesprek.

Meer lezen?
Voor meer informatie over het omgaan met medische gegevens verwijzen we u naar de website van de KNMG:

https://www.knmg.nl/advies-richtlijnen/dossiers/privacy-en-patientgegevens.htm